logo
logo
image

Happy 82nd Birthday President R.G .Mugabe (Emotions of the emotionless) – 21 February 2006

How to buy

ALBUM: US$10 includes delivery charge

Option 1: If you are buying from developed nations such as Britain, USA, Canada, Australia, New Zealand etc you may use WORLD REMIT mobile transfer Ecocash number to 0771516725 Violet Makunike, Mutare, Zimbabwe. Once you send the money Violet Makunike will receive a text message from Econet – Ecocash that she has received money from World Remit and the amount. World remit will send you confirmation that Violet Makunike has received the money. Once the transaction has been confirmed please send a text message or WhatsApp to +263 (0)771516725 or +263(0)783524049 or email [email protected] with your confirmation and postal address and the product/s will be sent to you. When you send the text or WhatsApp message may you please also indicate if you prefer a hard copy album posted to you or the MP3’s emailed to you. Delivery is free.

ALBUM: US$5 Equivalent to Zimbabwe currency at the time of purchase

Option 2: If you are buying from developing nations such as ALL countries in Africa you may arrange direct Ecocash transactions to mobile transfer Ecocash number to 0771516725 Violet Makunike, Mutare, Zimbabwe. The music is only sent to buyer on email as MP3’s or on WhatsApp or other send platforms at that time. No hard copies are posted to developing nations. Once the transaction has been confirmed please send a text message or WhatsApp +263 (0)771516725 or +263(0)783524049 or email [email protected] with your confirmation and the product/s will be sent to you.

MP3’s

3: All MP3’s are us$1 each and only emailed or sent on WhatsApp or other available send platforms. May you please follow the buying instructions above.

SOUND TRACKS

Option 4: Ready to go instrumentals available for sound tracks for documentaries, films, trailers, voice over and other multi-media projects for this album and many others that are not on this website. All instrumentals are over 5 minutes long, in MP3 format. Each instrumental is US$100 for both developed and developing nations. Once the transaction has been confirmed please send a text message or WhatsApp +263 (0)771516725 or +263(0)783524049 or email [email protected] with your confirmation and the product/s will be sent to you.

Description

This 8 track music album is dedicated to God the Almighty for inspiring me to do this work for humanity and to all Zimbabweans who are suffering under the merciless Mugabe’s ZanuPF regime home and away and with no voice to share their concerns. The album was initially recorded in Canada in February 2006 as Diaspora Classics 1, and was re- recorded in Zimbabwe in October 2006 as Zimbabwe Classics 1 The album is also available in acapella and instrumentasl in addition to the actual songs blending vocals and instruments. Song 3 Unoendepi Mugabe is Viomak’s most favourite. All the songs were sung by Viomak. 50 % of proceeds are donated to various charity causes. The songs on the album are,

  • Uchaenda rini Mugabe
  • Ndofamba neDiaspora
  • Unoendepi Mugabe (Viomak’s favourite)
  • Hatina rugare muZimbabwe
  • Izwi radaidzira
  • Tapera muZimbabwe
  • Zimbabwe mudumbu reZanupf
  • Zimbabwe iripi

Lyrics

1. Uchaenda riini Mugabe
1.Uchaenda riiniko Mugabe, Tamirira taneta
Moyo yedu haichada kani, Mugabe rongedza uende

Chorus: Uchaenda riiniko Mugabe, Mugabe Iwe chienda
Hatichadiba zvekutongwa newe ,Isu Toda Jesu Christu

2.Watambudza mhuri yeZimbabwe, Mugabe hauzvioni here?
Nyika yaiva uchi nemukaka, Icho chingwa cheAfrica

3.Mwari baba izwaiwo ngoni , Honai makuva tekeshe
Sarudzo dzoshaiwa chimuko, Idzo mochari ndendende

4.Tenzi ishe shoko rinoti, Ukakumbira uchapiwa
Tipeiwo zvoda moyo yedu , Izvo zvido ndoshaura

5.VaMandela gamba reAfrica , Baba batsirai Zimbabwe
Thabo Mbeki haanei nesu , Mbeki anoda tipere

6.Akaimba Viomak achibvunza, Musharukwa muchaenda riiniko
Uchaimba ukarutsa chiropa, Imi muri vanhu vangu.

7.Akauya Tsvangie achibvunza , Mudhara muchaenda riini
Shutp up Tsvangie Goblin chidhoma, Yedu zanu ngeyeropa

8.Waabuza u Pius Ncube, Doda uza suka nini
Zimbabwe will never be a colony again, bvunza Tony Blair

9.Kakauya Billy kachibvunza, Vakuru muchaenda riini
Nhaiwe Billy wanditunga kani, Ini ndinofa ndiripo

10.Uchaenda riiniko Mugabe , Tamirira taneta
Moyo yedu haichada kani, Mugabe rongedza uende

2. Ndofamba neDiaspora
1. Ndofamba ndofamba ndobuda munyika, Mumusha wababa uzere nenhamo.
Urombo uriko ,hakuna upfumi, Hakuna noumwe,noumwe hakuna

2.Moyo wangu usatye kufamba murwendo , Zvinoda vasimbi kusvika dzonyika
Fambai vadikani kubuda munyika, Zvinoda vasimbi kusvika kudiaspora.

Chorus: Hei wena he wena hei wena ,hei wena, hei wena
hei wena hei wena iwe Mugabe

3.Vabereki vasara , shamwari dzasara , Kumusha wababa uzere nenhamo
Sarai hama dzangu kumusha mukuru , Zvinoda vasimbi kugara yonyika.
4.Canada handi musha, America handi musha
Britain handi musha , Makumbo enyoka.

5. Zimbabwe ndiwo musha , Zimbabwe ndiwo musha
Zimbabwe ndiwo musha, Ndiwo musha mukuru.

6.Upfumi wakapana, Kupana pachawo
Varombo vosara , Vasina chavainacho

7.Ndosuwa ,ndosuwa , Kugara kudiaspora
Zvinoda vasimbi, Kugara dzinyika

8.Upfumi uriko , Hakuna urombo
Hakuna neumwe , Neumwe hakuna.

9. Ndofunga ndofunga , Variko kuZimbabwe
Kumusha wababa, Uzere nenzara

10.Murambatsvina wakapisa , Kupisa dzimba dzedu
Varombo vosara , Varombo wosara wachigara mumarasha.

11.Tichafamba kudzoka, Kunyika yeZimbabwe
Kumusha wababa , Unowa musha wedu

12.Kudiaspora handi kwedu, Kudiaspora handi kwedu
Kudiaspora handi kwedu, Handi kwedu,musasa

13. Ndogara ndogara, Kunyika yeDiaspora
Kunyika iri kure, Kusina Mugabe

14.Uori uriko, Umbavha uriko
Utsinye uriko, Uriko kuZimbabwe

Tichauyako,tichauyako,tichauyako,tichauyako,
tichauyako ,tichauyako kumusha.

3. Unoendepi Mugabe
1.Zvibvunze ugare ipapo zororo ngerevatsvene
Iwe Zvibvunze ugare ipapo zororo ngerevatsvene

Kana ukafa unoendepiko Mugabe zororo ngerevatsvene
Kana ukafa unoendepiko Mugabe zororo ngerevatsvene

2.Mubvunze agare ipapo sweety zororo ngerevatsvene
Gire mubvunze agare ipapo lovie zororo ngerevatsvene

Kana ukafa unoendepiko honey zororo ngerevatsvene
Kana ukafa unoendepiko dhiya zororo ngerevatsvene

3.Vabvunze vagare ipapo daddy zororo ngerevatsvene
Bona vabvunze vagare ipapo daddy zororo ngerevatsvene

Kana mukafa munoendepiko daddy zororo ngerevatsvene
Kana mukafa munoendepiko daddy zororo ngerevatsvene

4.Zvibvunze urere imomo inzwa zororo ngerevatsvene
Mugabe zvibvunze urere imomo inzwa zororo ngerevatsvene

Zvavazorora uchaendepiko iwe zororo ngerevatsvene
Zvavazorora uchaendepiko iwe zororo ngerevatsvene

5.Reurura urere imomo Mugabe zororo ngerevatsvene
Ndati reurura urere imomo Mugabe zororo ngerevatsvene

Zvavatonhora vakanangepiko ndati zororo ngerevatsvene
Zvavatonhora vakanangepiko ndati zororo ngerevatsvene

6.Tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene
Ishe tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene

Regerera Ishe zvitadzo zvake baba zororo ngerevatsvene
Regerera Ishe zvitadzo zvake baba zororo ngerevatsvene

7. Chisingafi chakasikwa na Mwari ziva zororo ngerevatsvene
Hapana chisingafi chakasikwa na Mwari ziva zororo ngerevatsvene

Zvavapera mweya taura naIshe Gabu zororo ngerevatsvene
Zvavapera mweya taura naIshe Gabu zororo ngerevatsvene

8. Tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene
Ishe tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene

Zvovotandadza namata kunaShe Mugabe zororo ngerevatsvene
Zvovotandadza namata kunaShe Mugabe zororo ngerevatsvene

9. Ngatizvibvunze tigere patiri hama zororo ngerevatsvene
Ngatizvibvunze tigere patiri hama zororo ngerevatsvene

Kana tikafa tinoendepiko isu zororo ngerevatsvene
Kana tikafa tinoendepiko isu zororo ngerevatsvene

10. Ndazvibvunza ndigere Canada ini zororo ngerevatsvene
Ndazvibvunza ndigere Canada ini zororo ngerevatsvene

Kana ndikafa ndinoendepiko idi zororo ngerevatsvene
Kana ndikafa ndinoendepiko idi zororo ngerevatsvene
11. Mozoimbawo parufu rwangu ini kuti zororo ngerevatsvene
Mozoimbawo parufu rwangu ini kuti zororo ngerevatsvene

Zvamapera mweya muchaendepiko auntie zororo ngerevatsvene
Zvamapera mweya muchaendepiko auntie zororo ngerevatsvene

4. Hatina rugare muZimbabwe
1.Hatina rugare muZimbabwe, Hatifari kuva kuno
Zvinorwadza moyo yedu , Kugara kuno kudiaspora,Kufira kuno kuDiaspora

2.Mutumbi wangu kana ndafa , Endesai kuZimbabwe
Kune rukuvhute rwangu, Kumakomo kuna Mhaiyo,Kumakomo kuna Wasu

3.Jesu woye pindirayi , Zanu yodya vana venyu
Muchadzoka rava dongo, Muchadzoka pasisina, Nyika yenyu yeZimbabwe

4.Murambatsvina wakapisa , Dzimba dzewanotambura
Operation Garikai , Operation yemanyepo,Operation yemanyepo

5.Simba redu rava shoma, Vimbisai vana wenyu
Muchauya nengoro yemoto, Muteketeke Sekuru, Muteketeke Mugabe

6. Nyika yedu yotengeswa , MaChinese pese pese
WokuLibya wopiwawo , Tichadzoka yava mazhing zhong, Tichadzoka yava China

7.Tanzi idyai mbatatisi , Tanzi ponai nembatata
Tatsvinyirwa Ishe wangu, Haana mukanwa Mugabe, Haana mukanwa Mugabe

8.Grace woye izwa tsitsi , Dai dziri nyenye dzako
Dziri kufa nenzara , Vainzwa Seiko nditaurire, Vainzwa seiko mudumbu

9.Amai Sally muripiko, Nherera dzenyu dzotambura
Dai ndine mapariro , Ndaiuya ndimutore, Ndaiuya ndimutore,

10. Mukadzinyina haanei nadzo, Mukadzinyina ngevemucheno
Mukadzinyina anoda Jesu, Haana moyo Mukadzinyina, Haana moyo Mukadzinyina

11.MaSenator odya mari , Vachifamba nedzimota
Vachigara zvakanaka, Varombo Ishe votambura , Varombo Ishe votambura

12.MaCIO ouraya,Nemasoja ouraya
Mapurisa utsinye,Zanupf ine miedzo,Zanu pf ine miedzo

13.Basa renyu ndichaita, Idi rangu ndareketa
Moyo wangu wachena , Ropafadzai basa rangu , Ropafadzai basa rangu

14.Pfungwa dzangu chizorora, Mwari anoziva zano
Achaitaa mashiripiti , Kubvisa mhondi munyika, Kubvisa mhondi muvanhu

15.Iye otekateka sekuru, Iye otekateka nemhuri Iye otekateka sekuru,
Iye otekateka nevazukuru Iye ogadza mutungamiri , Kwete kugadza mutongi.

5. Izwi radaidzira
1. Izwi radaidzira pakati pemakomo
Richiti chienda hapana achakuda

Chorus: NdiMwari baba, ndiMwari baba,
ndiMwari baba hapana anoramba.

2. Dictator we Mugabe Izwi radaidzira
Richiti chienda hapana achakuda

3. Izwi radaidzira mukati meZimbabwe
Richiti chienda hapana achakuda

4. Varwere nevatano Izwi radaidzira
Richiti chienda hapana achakuda

5. Vacheche nevakuru Izwi radaidzira
Richiti chienda hapana achakuda

6. Machongwe netseketsa Izwi radaidzira
Richiti kwiyo kwiyo hapana achakuda

7. Izwi radaidzira naimo mumabhawa
Richiti chienda hapana achakuda

8. Kudiaspora nekumusha Izwi radaidzira
Richiti zvakwana hapana achakuda

9. Vaimbi nevatambi Izwi radaidzira
Richiti chienda hapana achamuda

10. Masoja nemapurisa Izwi radaidzira
Richiti taneta hapana achakuda
11. Naikoko kuMbudzi izwi radaidzira
Richiti Mugabe hapana achakuda

12. Naimo mumachechi Izwi radaidzira
Richiti hemeni hapana achakuda

13. Izwi radaidzira mukati meCanada
Richiti sekuru hapana achamuda

14. Zambezi to Limpopo Izwi radaidzira
Richiti chienda hapana achakuda

15. Izwi radaidzira mukati memajeri
Richiti chienda hapana achakuda

16. Vanababa kuhondo Izwi radaidzira
Richiti chienda hapana achakuda

17. Izwi radaidzira pakati pemakomo
Richiti chienda hapana achakuda

18. Dictator we Mugabe Izwi radaidzira
Richiti zvakwana hapana achakuda

19. Dictator we Mugabe Izwi radaidzira
Richiti zvakwana hapana achakuda

6. Tapera muZimbabwe
1.Tapera Ishe MuZimbabwe, Tinotambudzika,
Nyika yedu yoparara, Uyai Mwari zvino

Chorus- Tapera Baba, Tapera Ishe, Uyai mweya zvino
Pindai munyika yedu Tenzi mutisunungure.

2. Tine nyota zvirokwazvo , Mweya yakaneta Ishe
Pfungwa gumi nefararira , Uyai Mwari zvino.

3. Mabasa Ishe hakuchina , Simba tiinaroo
Utsotsi Baba nyika yese, Uyai Mwari zvino.

4. Takasungwa mbiradzakondo, Ngevakuru vedu
Izwai ngoni Mwari kani , Uyai Mwari zvino.

5. Tine hosha mumapfupa, Nyama dzoperezeka
Mangwana mangwana rufu Ishe, Uyai Mwari zvino.

6. Tiswendedzei pedyo nemi, Mutinyararidzeeee
Tine shungu mumoyo baba, Uyai Mwari zvino.

7. Varombo voshaya rubatsiro, Nherera fararira
Ma Ngo akarambidzwa Ishe , Uyai Mwari zvino.

8. Mhuri dzopesaniswa Ishe, Baba kuchamhembe ,mai madokera
Vana kuita mombe dzamashanga, Uyai Mwari zvino

9. Kana paine chitadzo baba , Chakaitwa nanehanda
Tapota baba tiregerereiwo, Uyai Mwari zvino

10. Inzwai tsitsi Mununuri , Zimbabwe yotsakatika
Nyika yoondomoka Tenzi , Uyai Mwari zvino.

11. Tamirira hope Ishe, Dzakanakisisisisa
Mweya mutsvene uchiuya, Munyika yeZimbabwe.

7. Zimbabwe mudumbu reZanupf
1.Zimbabwe mudumbu rezanu, Zimbabwe yagara makore mazhinji
Zimbabwe siku nesikati , Zimbabwe yofa irimo

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa Wasu iwe hambai tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa Samanyika tinunure nyika.

2. Mugabe mukuru wenyika , Mugabe waramba kusiya chigaro
Mugabe mukuru wenyika, Mugabe ofa aripo

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa Tsvangirai Morgan tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa Tsvangirayi tinunure nyika .

3. Grace mai wenyika , Grace waramba kusiya mucheno
Grace siku nesikati, Grace okudza mucheno

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa mwamunawe Chipingeko tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa ngatei hai tinunure nyika.

4. MaZimbabweans ngatibatanei, Vanhu vaMwari ngatibataneeei
MaZimbabweans ngatibatanei , Zanu yauraya nyika

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa Netara uko zvogozha tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa Masvingo tinunure nyika.

5. MaZimbabweans ngatinamatei, Vanhu vaMwari ngatinamatei
MaZimbabweans ngatinamatei

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa asambe wena katesilo tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa Quo Quo Quo tinunure nyika.

6.Zimbabwe haisi yezanu , Zimbabwe inyika yemunhu wese
Zimbabwe kwete yaMugabe, Zimbabwe ngeyedu tese.

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa Messenger Chipanga tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa Ndagaya ini tinunure nyika.

7. MaZimbabweans ibasa redu, Idambudziko rapinda mumba
MaZimbabweans ibasa redu , Rekununura nyika.

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa Mukanya iwe Thomas tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa chiputitse tinunure nyika.

8.Zimbabwe mudumbu rezanu, Zimbabwe yagara makore mazhinji
Zimbabwe siku nesikati , Zimbabwe yofa irimo

Chorus: Iwe neni tinodaidzwa Mukoma imi Zhakata tinodaidzwa
Iwe neni tinodaidzwa Udza vamwe tinunure nyika.

9. Mitoro turai pacalvary,calvary,calvary mitoro turai pacalvary
tinunure nyika Zimbabwe Imi turai mitoro turai pacalvary tinunure nyika.

10. Misodzi turai pacalvary,calvary,calvary misodzi turai pacalvary
tinunure nyika Zimbabwe Imi turai misodzi turai pacalvary tinunure nyika
11. Mucheno turawo pacalvary,calvary,calvary, mucheno turawo pacalvary
tinunure nyika Grace iwe turawo mucheno turawo pacalvary tinunure nyika

12. Mabhenzi turai pacalvary,calvary,calvary, mabhenzi turai pacalvary,
tinunure nyika Mugabe iwe turai mabhenzi turai pacalvary tinunure nyika

13. Mindaiyo turai pacalvary,calvary,calvary, mindaiyo turai pacalvary,
tinunure nyika Chinotimba turai mindaiyo turai pacalvary tinunure nyika

14. Ugwara turai pacalvary,calvary,calvary, ugwara turai pacalvary
tinunure nyika maZimba imi turai ugwara turai pacalvary tinunure nyika.

15. Mapondo turai pacalvary,calvary,calvary, mapondo turai pacalvary
tinunure nyika Kudiaspora uko turai mapondo turai pacalvary tinunure nyika.

16.Mausa turai pacalvary,calvary,calvary, mayusa turai pacalvary
tinunure nyika Kudiaspora uko turai mayusa turai pacalvary tinunure nyika

17. Miyedzo turai pacalvary,calvary,calvary, miyedzo turai pacalvary
tinunure nyika Macritic turai miyedzo turai pacalvary tinunure nyika

18. Umbavha turai pacalvary,calvary,calvary umbavha turai pacalvary
tinunure nyika Mugabe iwe turai umbavha turai pacalvary tinunure nyika

19. Umhondi turai pacalvary,calvary,calvary umhondi turai pacalvary
tinunure nyika Mugabe iwe turai umhondi turai pacalvary tinunure nyika

20. Uori turai pacalvary,calvary,calvary uori turai pacalvary tinunure
Nyika Mugabe iwe turai uori turai pacalvary tinunure nyika

8. Zimbabwe iripi
1. Kune nyika isiko kudenga
Zimbabwe iripi?

2.Kune zita risiko kudenga
ReZimbabwe riripi?

3.Tiri kuoneswa nhamo ngezanu
Ko baba muripi?

4.Tiri kuoneswa ndondo ndiMugabe
Ko baba muripi?

5.Uyai Ishe mutonge muZimbabwe
Ko baba muripi?

6.Dzikai baba mutonge muZimbabwe
Ko Ishe muripi?

7.Vakapana pachavo,minda yacho
Dzikai baba mugove

8.Vari kurima pasina varimi
Ko Mwari muripi?

9.Vari kufa nenzara vana venyu
Iri ivhu riripo

10. Hondo yeminda haida kubatsira
Yangova nzara chete

11. Vakafira pasina kuchimurenga
Ko Mwari muripi?

12.Vakafira pasina kuhondo
Ko Jesu muripi?

13.Kune zita risiko raMugabe
Ramugabe riripi?

14.Kune zita risiko reZanu
Rezanu riripi?

15. Tinongombeya nenyika dzevamwe
Zimbabwe iripi

16. Tinongombeya nenyika dzevarungu
Isu yedu iripo

17. Tapera nemukondombera Baba
Dzikai baba tipone

18. Hamuna mishonga muzvipatara
Mweya mutsvene ngauuye

19. Vari kudya vachiguta nemhuri dzavo
Isu dzedu dzichifa.

20. Inongova out of stock muZimbabwe
Vana venyu tatambura.

21. Mvura yekunwa munyika yonetsa
Tipeiwo yengirosi.

22. Magetsi munyika onetsa
Tumai chiedza chenyu.

23. Vakaoma moyo vakuru vedu
Itai vatendeuke

24. Dhora racho rangova matsoto
Titumirei goridhe

25. Uyai Baba mubvise Mugabe
Mubvisei tizorore.

26. Dzikai Baba mubvise Mugabe
Vana venyu tigarike

27. Tamirira Baba samba renyu
Uyai mutonge nyaya iyi

28. Chamboko chenyu ngachiuye
Chirange Zanupf

29. Chatunga naBona zvivhindikiti
Isu twedu kwashiorkor

30. Chichandiurayisa ichi chokwadi
Mwari wenyasha ndichengetei.

Review

Happy 82nd Birthday President R.G .Mugabe is a political 8 track music album flavoured with religious Zimbabwe beats .The song Uchaenda rini Mugabe (When are you going Mugabe) bemoans Robert Mugabe’s long stay in power and the desperation of anti –Mugabe Zimbabweans and citizens around the world to have him leave power. The song asks Mugabe when he will leave power and reminds him that he is not God, and that Zimbabwe does not need him anymore since he has done more harm than good. In the song Viomak delivers a very touchy soft melody, a lullaby that listeners can mistake for a love song. A commentator said strange that a protest song against dictator Mugabe would sound so soft and sweet.

Ndofamba neDiaspora (Globetrotting in diaspora) is a heart breaking tune that chronicles the suffering of Zimbabweans as they are globetrotting with no hope that their country will be the bread basket of Africa as it used to be anytime soon. Viomak sings about how Zimbabweans are leaving their poor country in search of greener pastures in the diaspora where life is much far better than in Zimbabwe. As Viomak reminds listeners that diaspora countries are economically rich she is mindful or reminding Zimbabweans that Canada, America, Britain is not home but are just temporary shelters otherwise Zimbabweans will go back when the time comes. The song is blended in a repetitive catchy chorus that captivates the mind in a sorrowful voice characterised by solemn lyrics and deep instruments that all in a nut shell, consolidate into a masterpiece that scratches the brain and drowns one in tears.

The song Unoendepi Mugabe (Where will you go Mugabe) is Viomak’s most favourite song on the album. She sings asking Robert Mugabe where he will go after death and reminds him that rest after death is for the righteous and not for the wicked like him. Viomak advises Mugabe’s wife Grace to ask her husband where he will go after his death in a soft and peaceful tempo that lives one wondering what the next musical episode will bring. As the mind is blown into a heavenly bliss by the persistent question ‘where will you go Mugabe’ that Viomak constantly asks Robert Mugabe, the track plays to the background of rich well organised instruments and a melody that can only send one into a slumber in deep thought about an uncertain and hopeless future ahead courtesy of Robert Mugabe and Zanupf’s bad governance. The sombre stricken vocals easily drift one’s mind into an excitement of life after death as Viomak reminds Mugabe to repent, and ask God to forgive him. Viomak does not forget that she is also human and asks herself where she will go after death and advises listeners to sing the same lyrics asking her where she will go after she dies. As usual the well-arranged instruments don’t seem to let the vocals down as they sync in a well-crafted way that grants an opportunity for listeners to dose towards the journey ahead with its moderate energetic beat as Viomak makes her way through the song in a tearful way that reminds listeners that we will all die.

Hatina rugare muZimbabwe (We have no peace in Zimbabwe) is a lyrical masterpiece. The only disappointment is this is definitely one of the saddest songs Viomak has sung. This song is a thought provoking wishful ballad melodic enough to get the listener’s attention amid watery eyes as Viomak sings out her wish to be buried in Zimbabwe where her mother was buried. She wishes Robert Mugabe’s first wife Sally Mugabe was alive and wishes she had wings she would fly away and go and get Sally back to Zimbabwe. Viomak compares Sally to Grace and clearly states Grace is just a heartless shopping monster and asks Grace how she would feel if her own children were starving to death .Viomak cruises amid a string of captivating instruments and sings about a tortured Zimbabwe under ZanuPF, Zimbabweans so emotionally drained and hope in God and wish that a miracle happens and ZanuPF and Robert Mugabe will just be history. She sings about how Zimbabweans wish for peace and ask how Robert Mugabe’s police force, army and stage agents terrorise and murder opposing voices and innocent citizens. Viomak reminds Zimbabweans that by the time Zimbabweans in the diaspora go back home Zimbabwe will be a Chinese Zhing zhong infested country since Mugabe chose to look East and the country is being colonised by the Chinese. She ends the said song with a promise that Viomak will continue to do God’s work, charity work and defending human rights and calls upon others to help the needy.

Izwi radaidzira (Voices are calling) is a liberation song calling for Robert Mugabe to resign and reminding him and ZanuPF that different voices are saying ZanuPF must go. The song is followed by yet another very sad song Tapera muZimbabwe (We are perishing). The song typical of the songs on this album is also a political gospel song where Viomak chronicles the political torture, the struggles of Zimbabweans crossing the border into South Africa, the dying and suffering due to Mugabe’s failures while calling for divine intervention as Zimbabweans struggle on.

The fast beat song Zimbabwe mudumbu reZanuPF (Zimbabwe in ZanuPF belly) is pregnant with meaning. Viomak draws attention towards belly issues and likens the Zimbabwe situation under ZanuPF to a belly where the country is inside ZanuPF with no way out. She showcases lyrics that describe Zimbabwe’s collapse as the song emphasises how crucial it is for Zimbabweans to pay attention to Zimbabwe’s cries for help and be part of the solution to save this great nation from the jaws of ZanuPF. Viomak also calls on other protest musicians to continue raising awareness. The song is so unbelievably phenomenal and masterfully crafted as it touches on so many crucial issues while calling everyone to play their part in rescuing Zimbabwe.

The album draws to a close with the political gospel song Zimbabwe iripi (Where is Zimbabwe). Like all the other songs on this album, Zimbabwe iripi has its own distinctive sounds popular during yester years at Sunday school embraced in a lively and jovial beat that makes it the most danceable song on the album. She sings that Zimbabwe’s freedom fighters fought for nothing as Zimbabwe has been destroyed by black people whilst complaining that Robert Mugabe, his leaders and families are living pretty yet Zimbabweans are starving and leading lives like wild animals. Viomak asks God to take away Mugabe and denounces the disastrous land reform programme that saw ZanuPF grab farms from competent white farmers and gave the farmland to incompetent black farmers and this has given rise to a dead economy. Viomak cruises with the touchy beat while highlighting that Mugabe and ZanuPF are not on Heaven’s list due to their evilness, corruption, selfishness and incompetence and wonders where Zimbabwe is. Viomak again touches on so many issues in this song from desperate Zimbabweans globetrotting, to hospitals with no medicine, dirty water, useless currency, no electricity, no formal jobs, starving masses and empty hospitals while ZanuPF leaders and their families have plentiful. Viomak laments ZanuPF and Mugabe’s evilness and asks God to literally come down from Heaven to help Zimbabwe and destroy ZanuPF and Robert Mugabe. Viomak ends the song by singing that the truth she has sung will get her killed by ZANUPF and seeks God’s protection. With this offering Viomak has managed to release the most exciting and unique protest music album in the history of Zimbabwe which has put her on the musical map not only as the only female Zimbabwean protest singer but also as the most courageous protest singer who has mentioned ZanuPF and Robert Mugabe in her songs by name. We look forward to the next offering.