Inspired, Zimbabwe

Hi Viomak . I have never written you but I just want to say thank you for being the voice of the voiceless. I hate me who abuse women especially little girls. It pains me. Sexual abuse cause emotional abuse which doesn’t heal at all. I tell you if I see a man raping a child or woman I will destroy him with whatever I get. The situation in Zimbabwe is worse nekuda kwenhamo. Zvakaoma sisi.God bless you. Mwari vakuchengetei.

Lynda , Zimbabwe

Sisi Viomak makadii.I can see you reach out to a lot of people, sorry my name is Lynda. I have a sister of mine missing last heard from her 2018 June. She was in Daresalaam when last born yemumba medu passed away we tried to get in touch with her and her former employee but he couldn’t give a straight forward answer. Please sisi Viomak I need your help if you could please kindly send a post about her please, please, please I beg of you I’m stuck I don’t know what to do. I thank you sisi Viomak you are awesome may God bless you in many ways. It’s rare to find someone who helps without demanding money. You are blessed sisi Viomak may God continue to bless you in all the hard work you are doing. You are one of a kind who will leave a good legacy where our kids will learn right from wrong thank you again.

Inspired, Zimbabwe

Sisi Viomak I have been following you for some time now I think 2 and half to 3 years ndaimboti munopenga ( sorry to say) asi after some time ndakunzwisisai ndakaona kuti hamungotaure munotanga mafunga. A lot of stories dzamaitaura ndichiti munonyepa asi zvakazobuda dziri chokwadi dzese nezvimwewo zvakawanda. Makanyanya my sis keep it up you are the voice for the voiceless.

Mai Tanatswa , Zimbabwe

Sisi Viomak ndinoda kukutendayi zvakanyanyisa nerudo rwakadai dai Mwari akurangarirai pane zvose zvamunoda muupenyu hwenyu nekuti basa ramabata iri ndanga ndakaremerwa nekuda kwenyaya yaTanatswa kufamba kumubereka zvanga zvorema saka ndinokutendayi zvakanyanyisisa izvezvi misodzi yemufaro iri pamatama munditenderewo kune vane ruoko runopa maita Mwari vakukomborerei . Mukana uyu ndakaushaya nguva refu sisy ndichine simba ndichiti kuhama ndawana basa ndisarireiwo nemwana wangu ndinosevenza ndione kumurapisa but vese vairamba handina kuziva kuti muupenyu kune vanhu vane rudo serwenyu kudai Mwari vakuwanirei nyasha zhinji kwazvo. Sisy kwandiri hangu makandikoshera zvakanyanyisa God bless you maoko enyu ngaaropofadzwe nepanotsika tsoka dzenyu. Ndakapa testimony kuchurch mufundisi wangu akachema sisy rangarirwai nedenga . Makatendwa sisy church yakaita noise because dambudziko rangu vairiziva kuzoti nharaunda kana Mwari vachikuvhurirai masuwo ndinofara nokuti ndicho chishuvo changu sisy Viomak . Ndaiona mari sisy komborerwai wedzerwai pamatapudza sisy handizivi kuti ndokutendai sei shoko raMwari rinoti vakaropofadzwa vanogoverana nevarombo .Kwandiri sisy Viomak you are my blood sister because basa ramuri kubatata pana Tanatswa rakakurisa rakakonekwa nevakawanda vamwe vaitoseka kuti nacho chirema chake uchakaura.Pandakarwara ndaingonamata kuti Mwari handirambe kufa asi dei uyu atanga mberi kwangu nokuti kana denga handingariwani.

Precious, Zimbabwe

Maswera sei Sis Viomak . Thanks a lot God bless you more. It’s Precious. Mufunge l saw the money in the morning but kuti nditaure nemi my buddie iri kuramba kuenda kuwhatsapp. So l thought ichaita but yaramba zvachose. Then l realised l had another phone. Ndaiona thanks so much. I am here today for few loving people like you who agreed God to use them in helping me when my own people persecuted me. You are one person who l will never forget. You stood by me panyaya dziya imi sis will always remember that makandimirira imi blood doesn’t always mean family. We bonded you will always have a special place in my heart.