logo
logo

Mai Tanatswa , Zimbabwe

Sisi Viomak ndinoda kukutendayi zvakanyanyisa nerudo rwakadai dai Mwari akurangarirai pane zvose zvamunoda muupenyu hwenyu nekuti basa ramabata iri ndanga ndakaremerwa nekuda kwenyaya yaTanatswa kufamba kumubereka zvanga zvorema saka ndinokutendayi zvakanyanyisisa izvezvi misodzi yemufaro iri pamatama munditenderewo kune vane ruoko runopa maita Mwari vakukomborerei . Mukana uyu ndakaushaya nguva refu sisy ndichine simba ndichiti kuhama ndawana basa ndisarireiwo nemwana wangu ndinosevenza ndione kumurapisa but vese vairamba handina kuziva kuti muupenyu kune vanhu vane rudo serwenyu kudai Mwari vakuwanirei nyasha zhinji kwazvo. Sisy kwandiri hangu makandikoshera zvakanyanyisa God bless you maoko enyu ngaaropofadzwe nepanotsika tsoka dzenyu. Ndakapa testimony kuchurch mufundisi wangu akachema sisy rangarirwai nedenga . Makatendwa sisy church yakaita noise because dambudziko rangu vairiziva kuzoti nharaunda kana Mwari vachikuvhurirai masuwo ndinofara nokuti ndicho chishuvo changu sisy Viomak . Ndaiona mari sisy komborerwai wedzerwai pamatapudza sisy handizivi kuti ndokutendai sei shoko raMwari rinoti vakaropofadzwa vanogoverana nevarombo .Kwandiri sisy Viomak you are my blood sister because basa ramuri kubatata pana Tanatswa rakakurisa rakakonekwa nevakawanda vamwe vaitoseka kuti nacho chirema chake uchakaura.Pandakarwara ndaingonamata kuti Mwari handirambe kufa asi dei uyu atanga mberi kwangu nokuti kana denga handingariwani.