logo
logo

Caroline, Zimbabwe

Thank you sisi Viomak for being a voice to the voiceless. God bless you. Sisi Viomak ka mutori nemwoyo kudarika mafundisi. Vamwe they just say isai mari paEcocash ye Birthday ramfundisi flashy cars vachisiya vanhu vakadai. Vazhinji vacho kuda kuverengwa muma newspaper nekubuda paZTV but vachitadza kubatsira vanhu vakadai .Hayii mune rudo runotyisa God will reward you. You are Thabitha wedu of our time . Hey l am crying humble sister . Sisi Viomak you are so amazing heaven sent not kuti muri muparidzi ayewa but mabasa enyu aya anoparidza ega .Ndatya nerudo rwenyu . Thank you are so caring .Thank u sisi oh sweet of u my sister.Am so happy you are so special. l pray God to protects you. Let favor follow you all the days of your life. I told you, you are Tabitha of our generation. My Tabitha,Our Tabitha.Zvivhunzei why vanhu vachikupirai zvichemo.NdiMwari ivavo. Esther of our time .Love you sisi.Ini andidi nemi chero zvodii.Munomira saEsther paakati if l perish l perish achimiririra tribe yekwake.l salute you. Thanks my dear sister.God bless you .Andidi nemi .Ndinotenda rudo rwenyu . Makakosha . Thank u a million times .Mwari vakuitirei zvishuwo zvemwoyo wenyu .Mother Theresa of our time .Ndoshaya ndokupai zita rekutii .Sisi Rudo rwenyu ndopandoda kusvika .Kucoper mabasa akanaka .Andidi nemi hangu .My Tabitha.God bless you.Munodzidzisa vanhu rudo but havanzwi. Ini hangu ndine zvandiri kudzidza. God bless you sisi Viomak. Tabitha of our time. Muri kutokurira vamwe vatakavhotera nevedzi svondo sisi .l am praying for you too.Ini anokusvorai ndinotomira kurwira zita renyu .Mwari akuwanzirei favour sisi. Sisi ndikakuudzai nhasi was talking ndega kuti what will l eat .God l need something or send someone to boost my business randiri kuda kuita .You are sent in people’s lives .I would like to join you in charity. Thank you.God bless you sisi. Thank you sisi ndinotya rudo rwenyu. I am out of words .May God bless you sisi . Ndinotenda Mwari vakuitirei zvikuru .Vawedzere patapudzwa.Ndafara chaizvo rudo rwenyu soo.Haaa Mwari ndovanoziva .Makandikoshera. You are a star sisi Vee . God bless you my sister. Love you so much..You are so kind . Thank you so my Tabitha. l thank God nerudo rwenyu sis Viomak.Andidi nemi . Mune rudo moziva vashoma vakaita semi soo .Moziva mwoyo wenyu so ndazvivhunza ndikaona kubata kwaMwari.Musaitira ini ndega asi nevamwe.Dai makaita Pastor henyu munomira nemunhu kusvika zvaita.Family is not about blood it’s about who is willing to hold your hand when you are in need.Be blessed sisi My Tabitha .l can call u many names .I thank u for everything . Ndinotenda hangu sisi Viomak . Zino rakabviswa. Am happy no pain.